Teamarbete

Tänk på detta när du vill lyfta en fråga i arbetsgruppen: Formulera frågan så att den berör alla. Det är viktigt att man formulerar frågan utifrån de övrigas perspektiv. Exempel på dialogfrågor som berör alla: ”Vad tänker/tycker jag om den här situationen?”, ”Utifrån mitt perspektiv – vad ser jag för hinder/möjligheter?”. Ge alla tid att […]

Läs hela artikeln

Få även mer tystlåtna personer att kliva fram och ta ansvar när du håller ett möte. De här stegen hjälper mötesdeltagarna att ta plats samtidigt som de stärker gemenskapen i gruppen. 1. Visa att det är ni på mötet som skapar själva möjligheterna – just nu Börja med att få alla att inse att ni […]

Läs hela artikeln

Du vill påverka i rätt riktning – utan att för den sakens skull manipulera eller aktivt övertyga. Här är fraserna som på effektivast möjliga sätt förenar, hjälper och skapar förtroende. Trots att nyhetsvärdet i dessa fraser må vara lågt kan de på kort tid hjälpa dig att uppnå bättre relationer: Peppa och lägg grunden till […]

Läs hela artikeln

Denna gruppövning fungerar bra som en punktinsats för att öka engagemanget i gruppen, eller som en del i ett större teambuilding-event. Övningen kan användas i syfte att utvinna gruppens generella erfarenheter och kunskaper, eller riktas in på ett specifikt område eller projekt. Gör såhär: Dela upp mötesdeltagarna i grupper om fyra deltagare. Se till att […]

Läs hela artikeln

Ett framgångsrikt team bygger på att alla gör sitt bästa. För att arbetet ska fungera optimalt är det viktigt att ingen i hemlighet strävar efter att vara bättre än någon annan, och att alla tar ansvar för delar som kanske egentligen inte ligger inom det personliga ansvarsområdet. För ett effektivare teamklimat, gör varje medarbetare medveten […]

Läs hela artikeln

Om alla omedvetet drar åt olika håll blir det på sikt svårt både att kommunicera och uppnå rätt resultat. Ge teamet rätt grundförutsättningar redan från start – ta hjälp av följande metoder: Identifiera teammedlemmarnas verkliga förväntningar och antaganden. Träffa varje teammedlem i enrum och fråga vad denne upplever som teamets huvudsakliga mål och syfte. Undersök […]

Läs hela artikeln

Inom idrottspsykologin är det direkt avgörande att på egen hand och tillsammans kunna skapa positiva tillstånd och förväntningar. Lika viktigt är det att konstruktivt kunna hantera motgångar. Rent praktiskt handlar det om att lära sig associera/assa och dissociera/dissa – två tekniker som är lika viktiga vare sig det rör sig om OS eller en vanlig […]

Läs hela artikeln