Systematiskt arbetsmiljöarbete

Psykisk ohälsa är ett ökande problem för såväl samhället som arbetsgivare runtom i landet. Det för inte bara med sig personligt lidande, utan innebär även enorma kostnader för arbetsgivare och samhället varje år. 2013 beräknades kostnaden för samhället till 70 miljarder. Just detta är anledningen bakom ett nytt verktyg, som går under namnet arbetshälsoekonomiskt analysverktyg. […]

Läs hela artikeln

De psykosociala riskerna på arbetsplatsen glöms ofta bort till fördel för mer påtagligt fysiska risker. Psykosociala skyddsronder kan hjälpa till att motarbeta problematiken och göra det lättare att fånga upp stress, mobbning och andra arbetsmiljöproblem. Psykiska och sociala risker innefattar bland annat stressfaktorer sprungna ur hög arbetsbelastning, bristande stöd från kollegor och chefer, avsaknad av […]

Läs hela artikeln

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att se till att det bedrivs ett ”systematiskt” arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Denna checklista sammanfattar de fyra grundpelarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs hela artikeln

Denna checklista är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att kontrollera arbetsmiljösituationen. Checklistan nedan är allmänt hållen och baserade på material från Prevent (www.prevent.se). Där finns även utförligare förslag till checklistor och listor som är anpassade till specifika miljöer och uppgifter.

Läs hela artikeln

Det som ökar hälsa och arbetslust kallas friskfaktorer. De finns såväl i som utanför arbetet. Eftersom både människor och arbetsplatser är olika är även friskfaktorerna unika för var och en av oss. När friskfaktorerna är identifierade kan de bli ett viktigt instrument för företagets/organisationens arbetsmiljöarbete.

Läs hela artikeln

I denna 4-sidiga guide får du en snabb överblick kring vad Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter kring organisatorisk och social arbetsmiljö innebär för dig som arbetsgivare och chef.

Läs hela artikeln

I alla arbeten finns ett antal faktorer eller riskkällor som är viktiga att uppmärksamma. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna. Hur ofta undersökningar ska göras bestäms till exempel av verksamhetens art och omfattning. Regelbundenheten, formerna för undersökningarna och riskbedömningarna bör göras i samförstånd med arbetstagarna. Nedan följer antal exempel på riskkällor som Arbetsmiljöverket […]

Läs hela artikeln

Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Den syftar även till att uppnå en god arbetsmiljö i övrigt. Lagen säger bland annat att arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Dessutom ska arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar i både fysiskt och […]

Läs hela artikeln