Checklistor & mallar

Mobbning och trakasserier är en stor källa till stress för den som är utsatt. I själva verket är det något av det mest stressande en människa kan vara med om. Samtidigt som mobbning och trakasserier orsakar stress så är de ofta även en konsekvens av stress – det är i stressfyllda sammanhang dessa destruktiva beteenden […]

Läs hela artikeln

I alla arbeten finns ett antal faktorer eller riskkällor som är viktiga att uppmärksamma. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna. Hur ofta undersökningar ska göras bestäms till exempel av verksamhetens art och omfattning. Regelbundenheten, formerna för undersökningarna och riskbedömningarna bör göras i samförstånd med arbetstagarna. Nedan följer antal exempel på riskkällor som Arbetsmiljöverket […]

Läs hela artikeln

Denna mall hjälper dig att på ett enkelt sätt få överblick över din situation just nu – avseende din tid, dina mål och välbefinnande. Utifrån dina resultat har du lättare att besluta om dina prioriteringar framåt.

Läs hela artikeln

Konfliktkonsult Karin Lindgren, arbetar ofta med en dialogmetod för att lösa konflikter. Metoden tränar också medveten närvaro i dialogen och behöver inte alls enbart användas vid konflikter. Genom att träna metoden i ”fredstid”, har man ett bra vapen när det hettar till.

Läs hela artikeln

Detta test är utformat för att hjälp dig förstå i vilken utsträckning du ligger i farozonen för att drabbas av alltför negativ stress. Ta ställning till varje påstående och välj det alternativ som stämmer bäst, även om det inte stämmer helt och hållet.

Läs hela artikeln

Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Den syftar även till att uppnå en god arbetsmiljö i övrigt. Lagen säger bland annat att arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Dessutom ska arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar i både fysiskt och […]

Läs hela artikeln