Checklistor & mallar

Psykisk ohälsa är ett ökande problem för såväl samhället som arbetsgivare runtom i landet. Det för inte bara med sig personligt lidande, utan innebär även enorma kostnader för arbetsgivare och samhället varje år. 2013 beräknades kostnaden för samhället till 70 miljarder. Just detta är anledningen bakom ett nytt verktyg, som går under namnet arbetshälsoekonomiskt analysverktyg. […]

Läs hela artikeln

I det moderna arbetslivet bedrivs en stor del av verksamheten i grupp- och projektform. Många gånger är grupperna sammansatta av personer med olika bakgrund, åldrar, erfarenhet och nationalitet. Detta skapar möjligheter och dynamik, men samtidigt en miljö där olikheter kan leda till destruktiva motsättningar och konflikter. För dagens chefer är förmågan att leda team till […]

Läs hela artikeln

En av de stora utmaningarna inom dagens organisationer är det höga arbetstempot och kraven på effektivitet. Dels handlar det om kraven och intensiteten i själva arbetet. Dels handlar det om möjligheten att kunna kombinera arbetet med familj och fritid. Det finns en rad konkreta åtgärder du som chef kan vidta för att underlätta en situation […]

Läs hela artikeln

Använd denna checklista för att generera idéer kring vad du som chef kan göra för att underlätta en hållbar arbetssituation för dig själv och dina medarbetare. Läs igenom punkterna nedan och bestäm dig för 1-3 idéer/åtgärder eller vanor du vill använd dig av under de kommande tre veckorna. Var gärna så konkret som möjligt i […]

Läs hela artikeln

Skyll inte på offret. Lyssna på den mobbades problem och svara med medkänsla och empati. Ge ditt stöd både i form av aktivt lyssnande eller praktisk hjälp. Uppmuntra. Människor vet ofta vad de bör göra för att förändra en situation, men behöver stöttning. Sök möjligheter. Mobbning kan sänka en persons självförtroende och förmåga att tänka […]

Läs hela artikeln

Lär dig känna igen olika konfliktbeteenden För att göra sig själv och andra uppmärksamma på destruktiva tendenser på arbetsplatsen har både chefer och medarbetare nytta av att kunna känna igen följande konfliktbeteenden. Polarisering. Det föreligger endast en mindre åsiktsskillnad. Men för att övertyga motparten överdrivs denna. Dramatisering. För att lättare övertyga motparten används överdrifter och […]

Läs hela artikeln

Medarbetare med psykisk ohälsa eller utmattningssyndrom behöver som regel professionellt stöd och hjälp, men du som chef behöver ändå ofta ta första steget för att hantera och bedöma situationen.

Läs hela artikeln

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att se till att det bedrivs ett ”systematiskt” arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Denna checklista sammanfattar de fyra grundpelarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs hela artikeln

Denna checklista är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att kontrollera arbetsmiljösituationen. Checklistan nedan är allmänt hållen och baserade på material från Prevent (www.prevent.se). Där finns även utförligare förslag till checklistor och listor som är anpassade till specifika miljöer och uppgifter.

Läs hela artikeln

Att skapa ett hållbart arbetsklimat som chef bygger på att du har rätt förutsättningar själv. Nedanstående checklista är baserad på frågor i AHA-enkäten som tagits fram av Sektionen för personskadeprevention, Karolinska Institutet. Använd den för att ringa in de områden som behöver adresseras för att skapa bättre förutsättningar för ditt arbete med ett hållbart arbetsklimat.

Läs hela artikeln