Fysisk arbetsmiljö

Att hälsa och arbetsmiljö är viktiga är det få företag som missat. Trots detta blir fler och fler anställda sjuka, samtidigt som det är lätt hänt att glömma bort just hälsan eller att låta en extern företagshälsovård hantera problembilden. Speciellt om företaget är mitt i en tillväxt. På Stoby Måleri, med sina 411 anställda och […]

Läs hela artikeln

Att skapa en arbetsmiljö där alla kan trivas och minimera stressen är ofta en utmaning. Arbetsro måste vägas mot en kreativ atmosfär, och olika arbetssätt måste samsas om den gemensamma ytan. På Toshibas kontor i Solna har man tagit fasta på detta och introducerat fasta mobilregler, med målet att skapa en mer effektiv arbetsmiljö med […]

Läs hela artikeln

Arbetsmiljön är ofta en bidragande orsak till stress i vardagen. Detta tog Försäkringskassan fasta på när de utformade sitt nya Stockholmskontor. Kontoret är aktivitetsbaserat, vilket innebär att det är uppdelat i olika zoner baserat på arbetsuppgift, och det finns gott om tysta zoner, gemensamma ytor och projektytor. Det nya tänket mötte till en början motstånd […]

Läs hela artikeln

Västerbottens landsting har fattat beslut om att man ska ha världens friskaste befolkning år 2020. Det gäller både medarbetare, patienter och invånare. Det fastställda målet har redan gett resultat i form av lägre sjuktal i regionen. Nu har landstinget även gett möjlighet för alla arbetsplatser att bli certifierade som hälsofrämjande. Ett trettiotal arbetsplatser har hittills […]

Läs hela artikeln

Denna checklista är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att kontrollera arbetsmiljösituationen. Checklistan nedan är allmänt hållen och baserade på material från Prevent (www.prevent.se). Där finns även utförligare förslag till checklistor och listor som är anpassade till specifika miljöer och uppgifter.

Läs hela artikeln

I alla arbeten finns ett antal faktorer eller riskkällor som är viktiga att uppmärksamma. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna. Hur ofta undersökningar ska göras bestäms till exempel av verksamhetens art och omfattning. Regelbundenheten, formerna för undersökningarna och riskbedömningarna bör göras i samförstånd med arbetstagarna. Nedan följer antal exempel på riskkällor som Arbetsmiljöverket […]

Läs hela artikeln

Här har vi samlat 10 tips för att förbättra den fysiska arbetsmiljön.  

Läs hela artikeln