Workshops

En förståelse för varför en förändring genomförs är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att få med sig medarbetarna i förändringsarbetet. För att ge en tydlig bild är det av största vikt att ledningsgruppen är samstämmiga i sitt budskap. Denna övning är utformad för att hjälpa er precisera motiven till förändringen – för att […]

Läs hela artikeln

Allt förändringsarbete möter hinder av olika slag på olika plan. En del hinder kan bero på föreställningar och beteenden som är djupt förankrade i organisationen. Många av dessa hinder kan bearbetas och också elimineras. Denna bearbetning tar ofta lång tid. Därför bör man börja med hinderbearbetningen redan vid förändringens inledning. Denna övning är tänkt som […]

Läs hela artikeln

Ett vanligt skäl till motstånd mot förändring är att beslutet om förändring har tagits av ledningen. Medarbetarna har inte involverats eller fått chans att påverka sin arbetssituation. De kan därför känna sig överkörda. Denna övning hjälper dig involvera gruppen och skapa samsyn kring en aktuell förändring.

Läs hela artikeln

Syftet med den här övningen är att få deltagarna att tydligt ta ställning och visa var de står i olika frågor. Frågorna ska vara av den typen att det är lätt att ta ställning och sedan kunna förklara med några få ord varför man tycker som man gör. Det ska också vara sådana frågor som […]

Läs hela artikeln

När chefen kallar till ett möte förväntar sig alla att det är chefen som ska äga mötet och ansvara för att det blir konstruktivt. Om  medarbetarna kliver fram och tar ansvar för mötet kan helt nya möjligheter öppnas. Följande struktur på mötet för ut ansvaret på gruppen och stärker medarbetarskapet.

Läs hela artikeln

Önskan att vara accepterad av gruppen är en av människans starkaste drivkrafter. Att bli ifrågasatt inför gruppen är något som de flesta till varje pris försöker undvika. En vanlig strategi för att undvika att bli ifrågasatt och kanske förlöjligad är att ligga lågt, inte ta några risker. Följden blir att kreativiteten, och flödet av nya […]

Läs hela artikeln

Att skapa delaktighet och väcka medarbetarnas engagemang är en av huvudmålsättningarna med det coachande ledarskapet. ”Rakt på sak” är en metod för att undersöka åsikter och ståndpunkter i både stora som små grupper.

Läs hela artikeln

Det här är en övning som du kan genomföra med dina medarbetare eller tillsammans med valda. chefskollegor. Syftet med övningen är att ge er en uppfattning om i vilken utsträckning organisationskulturen möjliggör ett coachande förhållningssätt.

Läs hela artikeln

Ett vanligt skäl till motstånd mot förändring är att beslutet om förändring har tagits av ledningen. Medarbetarna har inte involverats eller fått chans att påverka sin arbetssituation. De kan därför känna sig överkörda. Människor brukar däremot stötta förändringar om de själva har tagit initiativet till dem. Det bästa sättet att motivera medarbetarna vid förändringar är […]

Läs hela artikeln

Upplägg och mål med övningen Det här är en övning som du kan genomföra tillsammans med din arbetsgrupp. Syftet med övningen är att ge er en uppfattning om vad som hindrar höga prestationer inom er grupp eller organisationen som helhet. I vissa fall kan det vara bra om övningen leds av någon annan än  chefen/teamledaren. […]

Läs hela artikeln