Motivation & arbetsglädje

Önskan att vara accepterad av gruppen är en av människans starkaste drivkrafter. Att bli ifrågasatt inför gruppen är något som de flesta till varje pris försöker undvika. En vanlig strategi för att undvika att bli ifrågasatt och kanske förlöjligad är att ligga lågt, inte ta några risker. Följden blir att kreativiteten, och flödet av nya […]

Läs hela artikeln

Att skapa delaktighet och väcka medarbetarnas engagemang är en av huvudmålsättningarna med det coachande ledarskapet. ”Rakt på sak” är en metod för att undersöka åsikter och ståndpunkter i både stora som små grupper.

Läs hela artikeln

Det här är en övning som du kan genomföra med dina medarbetare eller tillsammans med valda. chefskollegor. Syftet med övningen är att ge er en uppfattning om i vilken utsträckning organisationskulturen möjliggör ett coachande förhållningssätt.

Läs hela artikeln

Att tydliggöra vad som är viktigt för vår motivation är ett första viktigt steg för att utveckla och stärka vårt engagemang och motivation. Vad som motiverar oss är individuellt. Denna självtest är utformad för att hjälpa dig förstå en enskild medarbetares drivkrafter och motivationskällor på arbetet. Låt medarbetaren fylla i testet och följ upp med […]

Läs hela artikeln

Detta är ett enkelt men kraftfullt verktyg utvecklat av Erik Fernholm på Lyckoaktivist för att undersöka hur ni upplever er arbetsmiljö idag och i vilken utsträckning den är motiverande. Låt dina medarbetare betygsätta nedanstående påståenden från 1 till 5. Ju högre betyg desto bättre stämmer påståendet och desto mer motiverande är arbetsmiljön.

Läs hela artikeln

Återkoppling till medarbetarna är en mycket viktig del i motivationsarbetet. Rätt feedback eller återkoppling ger inte bara ett kvitto på utfört arbete, den fungerar också som vägledning för den fortsatta utvecklingen. Checklistan är tänkt som stöd för att öka din förmåga att ge motiverande feedback.

Läs hela artikeln

Den senaste motivationsforskningen, bland annat presenterad av Daniel Pink i hans bok ”Drivkrafter – den överraskande sanningen om vad som motiverar oss”, visar på tre grundläggande förutsättningar för vår motivation. Denna självtest är utformad för att hjälpa dig förstå hur dessa tre drivkrafter ser ut för dig idag.

Läs hela artikeln

En av nycklarna för att lyckas anpassa och utveckla verksamheten är engagerade medarbetare. Den kände ledarskapsutvecklaren och författaren Gary Hamel refererar till undersökningar som visar att andelen ”mycket engagerade” medarbetare ligger i spannet 3-20 procent över hela världen. Han rekommenderar att ledningsgruppen diskuterar frågeställningarna i denna övning för att öka sin förståelse för vad som […]

Läs hela artikeln

Under senare år har fokuseringen på prestationer, mål och individuella utvärderingar allt mer hamnat i fokus. En grupp forskare på Harvard Business School har dock i sin forskning sett att en överdriven fokusering på mål kan slå tillbaka. En uppenbar risk är att medarbetare och chefer i alltför stor utsträckning ägnar sig åt det de […]

Läs hela artikeln

Enligt Monica All, mångårig kommunikationskonsult, är dialog det oumbärliga verktyget när det gäller att skapa motivation, engagemang och ansvarstagande på jobbet. Att föra en dialog på tu man hand klarar många chefer av, men dialog behöver också föras i grupp och det upplever de flesta chefer som betydligt svårare. Detta verktyg kan här vara ett […]

Läs hela artikeln