Miniutbildning 3. Ledarskap för minskad stress

Många av de chefer och experter som Insightlab intervjuat kring frågor som rör hållbara arbetsklimat lyfter fram tydlighet, i alla dess former, som en förutsättning för att minimera stressen bland medarbetarna (och hos sig själv som chef). Det handlar om tydliga förväntningar, processer, mål, ansvarsområden, ramar, uppföljning och utvärderingar. Motsatsen – otydlighet – leder till […]

Läs hela artikeln

Den andra nyckeln för att skapa hållbara arbetsklimat är kombinationen frihet och ansvar – vilket handlar om en känsla av kontroll över den egna situationen för den enskilde. Många av de intervjuade cheferna har betonat vikten av att ge medarbetarna ansvar, förtroende och frihet att utforma sitt eget arbete men också att stötta med ramar […]

Läs hela artikeln

Löpande dialog, kommunikation och information är den tredje nyckeln för att skapa det hållbara arbetsklimatet. Frånvaron av detta skapar osäkerhet vilket i sin tur leder till oro och spekulationer, särskilt i tider av förändring och osäker konjunktur. Kommunikationen – helt avgörande för att vi ska utvecklas och må bra Jan Svensson på Hemvärnets stridsskola menar […]

Läs hela artikeln

En av de svåraste uppgifterna som alla chefer måste lära sig att behärska är konsten att prioritera. På grund av begränsade resurser i form av både kapital och personal är det i princip omöjligt att arbeta med alla aktuella projekt på en och samma gång i en organisation. Därför är det helt avgörande att som […]

Läs hela artikeln

En stor del av arbetet i dagens organisationer utförs av arbetslag – vi är med andra ord beroende av varandra för att både lyckas med våra egna och de gemensamma uppgifterna och för att skapa en hållbar arbetssituation. Många av de intervjuade cheferna har tryckt på vikten av samarbete och laganda för att skapa ett […]

Läs hela artikeln

Det hållbara arbetsklimatet skapas till stor del genom ett medvetet ledarskap, delaktighet, tydlighet, samarbete och löpande prioriteringar. Förutom dessa grundläggande förutsättningar är det många av de intervjuade cheferna som berättar om vikten av att adressera frågor om hälsa och stress direkt. Träning och rätt kost I dagens ofta hektiska arbetsliv är det många som periodvis […]

Läs hela artikeln

Osäkerhet om framtiden är starkt förknippat med stress. När vi oroar oss för vår anställning, vår privatekonomi, hälsa eller arbetssituation ökar stressen och mycket onödig energi går till spillo. Ett genomgående drag i intervjuerna har därför varit att arbeta aktivt för att skapa “trygghet” i många olika former. Trygghet kring privatekonomin – Eftersom vi är […]

Läs hela artikeln