Miniutbildning 1. Utveckla ett coachande ledarskap

GROW (Goal-Reality-Options-Will/Way Forward)-modellen är en av de mest vedertagna och använda coach-modellerna. Den går att applicera på både kort- och långsiktiga mål oavsett område. Som coachande chef kan du ha stor nytta av att hålla dig till denna struktur för att hjälpa personer till förbättrade prestationer.

Läs hela artikeln

Dagens organisationer och chefer står inför en rad utmaningar – för att lyckas krävs löpande förnyelse, engagerade medarbetare som tar egna initiativ, en kultur som främjar lärande och kunskapsspridning, möjligheter för människor att få arbeta inom områden där deras talanger kommer till sin rätt och en tydlighet kring individuella mål och prestationer. Det coachande ledarskapet […]

Läs hela artikeln

Det blir allt vanligare att chefer utbildas inom coaching. Men vad innebär ett coachande ledarskap och vilka förväntningar ställs på en coachande chef? Helena Wennerhill, ICF-certifierad coach och vd för utbildningsföretaget Viva Coaching AB, berättar vad som är viktigt att tänka på när man som chef vill förändra sin ledarstil till att bli mer coachande. […]

Läs hela artikeln

Coachande samtal med dina medarbetare är kärnan i en coachande ledarstil. Det passar extra bra vid utvecklingssamtal eller regelbundna uppföljningar med medarbetaren, vid karriärplanering eller vid löpande problemlösning. Några tips att ha i bakhuvudet vid sådana samtal är: Skapa en trygg atmosfär. Se till att ni kan samtala ostört och att du för stunden ger […]

Läs hela artikeln

Öppna frågor är frågor som man inte kan svara ja eller nej på utan som kräver lite mer eftertanke. Med hjälp av frågor kan du lotsa medarbetaren vidare i att själv hitta lösningar kring aktuella mål, frågeställningar, utmaningar eller problem. Tänk på att du som coachande chef måste vara resultatorienterad. Syftet är att medarbetaren ska […]

Läs hela artikeln

Ett av de viktigaste coachingverktygen är situationsanpassad och coachande feedback. Eftersom vi många gånger är omedvetna om vårt eget agerande och konsekvenserna därav, är en av coachens mest centrala uppgifter att dela med sig av sina observationer – att ge feedback. Feedback ska ses som färskvara – ju närmre på din observation du kan förmedla […]

Läs hela artikeln

GROW-modellen är en av de mest spridda och använda verktygen för att coacha som chef. Detta videoklipp sammanfattar modellens fyra steg.

Läs hela artikeln

1. Undvik att under en veckas tid komma med egna lösningar. Utmana dig själv med att under den kommande veckan låta bli att ge dina egna lösningar och förslag när pesoner vänder sig till dig med problem. Fråga istället vilka idéer och förslag den du pratar med har och vilka lösningar de ser. Fråga hur […]

Läs hela artikeln