Manuel Knight: Skapa en vinnande kultur!

100523.manuel.knight

Vad avgör vår prestationsnivå inom organisationen? Alla organisationer har två styrande system; det kulturella samt det strukturella systemet. Det är samspelet mellan dessa två faktorer som avgör hur bra vi presterar och vilka resultat vi uppnår.

Balansen mellan dessa två system, och vilket huvudfokus bör ligga på inom ett specifikt projekt, avgörs av nuläget inom organisationen. Ansvaret för samspelet mellan dessa två faktorer; det strukturella och kulturella systemet, ligger inte bara på lednings- utan även på individnivå inom organisationen. En väl fungerande ”CSI” – ”culture structure interaction” – består av lika delar struktur i form av policys och strategier som kultur i form av symboler, ritualer och interna värderingar.

Struktur

Förenklat avgör strukturen vad det är vi ska göra. En struktur utan kultur blir föga motiverande och kan knappast driva en organisation till framgång, men en tydlig struktur är högst nödvändig för att arbetet ska fungera och resultat uppnås. Det är oerhört viktigt att alla medarbetare är medvetna om varje steg i strukturen. Strukturen ägs av organisationen och är ett väldigt snabbföränderligt system. Strukturen kan ändras över en natt, och inte sällan handlar det för medarbetarna om att hitta innovativa sätt att snabbt anpassa sig till strukturförändringar inom organisationen – så länge förutsättningarna inte strider mot de egna värderingarna (”blind obedience leads to serious trouble”). Med andra ord: När organisationen säger ”hoppa” måste vi i många fall just hoppa. ”Execute or evacuate”. Strukturens fyra beståndsdelar:

  • Policy. Policyn innehåller en nedtecknad och detaljerad redogörelse av önskade beteenden och hur vi sköter våra affärer.
  • Process. Processen tydliggör hur vi arbetar, vilka regler som gäller och hur vi implementerar våra policys.
  • Struktur. Strukturen visar en tydlig organisationsöversikt med rollbeskrivningar. Vem sitter var? Vem gör vad? Vem ansvarar för vad och vem kan man nå inom respektive ärenden?
  • Strategi. Strategin är en slags översikt kring hur vi ska göra – ner på detaljnivå – för att nå våra mål; både som individer och på organisationsnivå.

Kultur

En vanlig utmaning ligger i att få medarbetarna att sluta prata om vad som ska göras och istället övergå till att diskutera hur det ska genomföras. Här är det viktigt att starta och hålla igång diskussionen, och det är här kulturbiten kommer in. Medan strukturen berör företaget berör kulturen alla i företaget. Kom ihåg mottot ”performance lives in the culture”. Kulturen är i sin natur ett mycket långsamt system som tar lång tid på sig att utvecklas och ”sätta sig i väggarna”. Kulturen ägs av alla inom organisationen, och alla – oavsett befattning och personlighetstyp har lika mycket inverkan på kulturen. När det gäller kultur är det viktigt att vara högst medveten om vad man är ute efter. Vilka typer av värderingar vill vi arbeta efter och hur skapar vi en motiverande kultur? Lägg grunden rätt från början. ”If you want corn, plant corn”. Kulturen är en avgörande motivationsfaktor och det som får strukturen att fungera. Kulturen kompletterar strukturens ”hårdare” värden, och står utan dessa värden ostadigt då båda delarna behövs för att driva en framgångsrik organisation. Kulturen består av följande aspekter:

  • Ritualer. Ritualer förkroppsligar kulturen genom specifika handlingar som på sikt blir en del av vardagen inom organisationen.
  • Symboler. Symbolerna uttrycker vilken grupp eller kategori jag tillhör inom organisationen.
  • Värderingar. Värderingarna avgör vår gemensamma syn på vad vi finner viktigt inom organisationen.
  • Hjältar. Hjältesystemet är viktigt då det inspirerar och ger kunskap om vilken typ av personer och beteendemönster som är framgångsrika inom organisationen, och vad för kvalitéer vi värderar i gruppen.
Källa: Föreläsning i serien Kompetenskortet, Insightlab AB