Rekrytera

Kompetensklassning kan användas i en rad olika syften, bland annat vid inköp av konsulttjänster eller vid bedömning av anställdas kompetensnivåer. Ytterligare ett syfte är att skapa en intern enhetlighet i terminologi, det vill säga att innebörden av olika bedömningar och begrepp är gemensam inom organisationen. Nedan följer ett exempel på kompetensklassning. I detta fall rör […]

Läs hela artikeln

Att använda sociala medier i den långsiktiga rekryteringen är en av de största förändringarna inom kompetensförsörjningsområdet under senare. Det finns idag en lång rad olika sociala medier med olika användningsområden. Denna guide sammanfattar 10 av de i dag viktigaste medierna.

Läs hela artikeln

I en kompetensbaserad intervju syftar frågorna till att få reda på i vilken mån kandidaten tidigare har uppvisat önskade beteenden. Frågorna ska helt och hållet vara kopplade till kravprofilen, eftersökta kompetenser och de beteendeindikatorer som man har identifierat. Detta verktyg ger exempel på intervjufrågor för att kartlägga tre vanligt eftersökta kompetenser.

Läs hela artikeln

Valmöjligheterna är idag större än någonsin vad gäller att välja rekryteringskanal. Tidigare nåddes de allra flesta kandidater via annonsering i dagspress och via Arbetsförmedlingen. Idag är bilden helt annorlunda. Att veta vilka kanaler som fungerar bäst för just de personer ni söker blir allt mer avgörande. Använd detta verktyg inför en viss rekryteringsinsats diskutera/fundera över […]

Läs hela artikeln

Varje rekryteringstillfälle är unikt. Svaren på frågorna i denna checklista kan ge bra vägledning till vilket rekryteringsupplägg och vilka kanaler ni ska välja i det enskilda fallet.

Läs hela artikeln

En rekryteringsprocess innebär både direkta och indirekta kostnader. För att utforma ett kostnadseffektivt rekryteringsarbete där rätt beslut fattas om vad ni gör själva respektive köper in är det viktigt att ta hänsyn till alla kostnader som uppkommer. Detta verktyg är framtaget för att hjälpa er beräkna den totala kostnaden vid varje rekryteringstillfälle.

Läs hela artikeln

Det är till stor nytta att ta fram en kravprofil som ligger till grund för hur man ska leta efter kandidater (bland annat annonsering), intervjuerna och referenstagningen. Kravprofilen bör utgå ifrån hur den aktuella rollen ser ut idag och inte minst hur den förväntas förändras i framtiden. Avsätt tid för att göra en bra kravprofil. […]

Läs hela artikeln

Denna mall ger exempel på vanliga kompetenser som eftersöks och hur de kan definieras. Använd den som underlag vid framtagning av kravspecifikationer eller vid kompetensbaserad rekrytering som utgår ifrån en kandidats förmåga att demonstrera specifika beteenden och kompetenser i en given roll.

Läs hela artikeln