Nordic Executive Survey 2016: Vad nordiska chefer anser krävs för att lyckas med ständiga förändringar

????????????????????????????????????????????????????????

Att leda en förändring kan vara en svår utmaning att tackla. Det handlar om att ha en vision, skapa en plan och få medarbetarna att tillsammans arbeta för att visionen ska bli verklighet. Men vad anser cheferna själva är viktigast, och hur anser de att man bäst ska leda i en förändring? 

Att leda i förändring är temat för 2016 års upplaga av Hammer & Hanborgs Nordic Executive Survey, där totalt 970 chefer från de nordiska länderna var med och svarade. Knappt hälften av de svarande uppger att de just nu är mitt i en större organisationsförändring. De vanligaste motiven till pågående förändringar är nya affärsmodeller och förändrade kundbeteenden.

Den hierarkiska organisationen upplevs som ett hinder

Undersökningen visar att cheferna inte tror på den traditionella eller den hierarkiska organisationsformen för att möta kraven på ständig förändring. Istället tror respondenterna att det är genom en nätverksorganisation framgång nås, eftersom den är agil och flexibel. Det ställs nya krav på ledarskap när en hierarkisk struktur ersätts av självledande medarbetare i en organisation där beslut och ansvar är delegerat till medarbetarna.

Samtidigt uppger 60 procent av de svarande att de arbetar i en traditionell organisation med hierarkisk struktur och silos vilket pekar på att organisationsformen innebär ett hinder för att klara av de utmaningar man står inför. Endast 14 procent tror på den traditionella organisationen som framgångsrik i ständig förändring. Istället säger knappt hälften av de svarande att en nätverksorganisation, som definieras av relationer, självledarskap och en flexibilitet som den byråkratiska organisationen helt enkelt inte tillåter, är det bästa sättet att möta de nya kraven som ställs på dagens företag.

Nordic Executive Survey 2016 Short FINAL Sida 021 Nordic Executive Survey 2016: Vad nordiska chefer anser krävs för att lyckas med ständiga förändringar

5 nycklar för att lyckas enligt cheferna:

1. Stötta utvecklandet av nya beteenden

Studien visar att den största utmaningen upplevs vara att få medarbetarna att förstå behovet av att anpassa sig till förändringen. Det handlar inte bara om att de ska acceptera och köpa strategin och motiven bakom förändringen, utan framförallt om de ska vara med och arbeta aktivt med implementationen. Även om tekniska hjälpmedel gör nytta, så kommer man inte ifrån att det inte går att transformera ett bolag utan människorna, ledarskapet och kulturen. Förändring sker inte för att vi bestämmer oss för att förändra. Det är när vi faktiskt förändrar våra beteenden som det sker.

En intressant skillnad värd att notera är att drygt 10 procent av de manliga svarande anser att det inte finns några utmaningar i samband med förändring jämfört med 4 procent av de kvinnliga svarande. Vidare är personer som sitter i styrelsen överrepresenterade i gruppen som anser att det inte finns några utmaningar kopplat till förändring (12 procent).

Skillnad i synsätt finns också beroende på ålder. Yngre svarande anger oftare att hindren finns i bristande teknik och att ledningen inte inser behovet av förändring samtidigt som de äldre svarande i större utsträckning anser att hindren ligger i att personalen inte inser behovet av att anpassa sig till förändring.

2. Ett ledarskap som inspirerar till mod, självtillit och självledarskap

I den föränderliga organisationen är en ledares uppgift inte att tala om för medarbetare vad som ska göras eller hur det ska göras. Det inspirerar och bjuder istället in medarbetare genom att delegera ansvar. Det allra viktigaste, som inte kan delegeras, är att skapa en trygg miljö där medarbetare vågar vara modiga, ta initiativ och agera. Kort och gott, var och en behöver agera ledare.

- Idag pratar många om självledarskap. Att på eget initiativ utveckla sin roll och sitt arbetssätt är eftertraktat. Förändring är inte när vi bestämmer oss för att byta spår – det är när vi faktiskt byter spår. Därför är också ett öppet sinne, vilja lära och vara flexibel viktigt, säger Christina Hammer, Founding Partner på Hammer & Hanborg.

3. Utveckla en kultur som stödjer förändring

80 procent av respondenterna menar att en stark företagskultur stöttar förändring. Framförallt när företagskulturen inbjuder till förändring och används som en enande kraft och ger förutsättningar för att skapa goda relationer.

- Kultur kan också vara ett hinder om den inte stöttar förändring, inte tål förändring eller till och med motarbetar förändring. Exempel på situationer när kulturen motarbetar förändring är om organisationen fokuserar på det som varit mer än på framtiden eller om många olika kulturer samtidigt frodas i en organisation, kommenterar Christina Hammer.

4. Använd agila arbetsmetoder

Ett agilt arbetssätt är inte längre något som bara hör hemma i tech världen eller bland Startups. I dag måste alla, oavsett bransch eller typ av organisation, använda agila metoder. I årets undersökning svarar hälften av respondenterna att metoden används i deras organisationer.  Snabbhet, flexibilitet, ett gemensamt syfte och att skapa värde för kunden är anledningarna till att man jobbar agilt.

Christina Hammer kommenterar att respondenterna uppger att de arbetar agilt på fyra sätt: agil organisation med flexibla roller, gigare (nutidens frilansare) och platt struktur. Agilt arbetssätt där Scrum är en metod som ofta nämns. Utöver det kan det röra sig om agila team eller agila projekt.

5. Samarbete över alla gränser

Mjuka egenskaper är hårdvaluta för dagens ledare. Ledarskapet i snabba och rörliga organisationer kräver att du har förståelse för människor. Emotionell intelligens och känslor skapar det moderna ledarskapet, bortom hierarkier, säger Christina Hammar.

Studien visar att det också handlar om att utveckla en acceptans och trygghet hos sig själv och medarbetarna om att förändring inte är en enskild händelse, utan någonting som påverkar alla i organisationen hela tiden. Att både ha en organisation där arbetet görs över avdelningarnas gränser, och där lärande är en av grundstenarna, anses som viktiga när det kommer till att leda förändring.

Källa: Hammer och Hanborg Nordic Executive Survey 2016