Interna ambassadörer allt viktigare när fler jobb förmedlas via kontakter

Allt fler jobb tillsätts via kontakter. Vänner och bekanta ses som en av de mest pålitliga informationskällorna när vi söker jobb. För en arbetsgivare är det därmed avgörande att medarbetarna sprider en positiv bild av organisationen som arbetsgivare. Men goda vitsord måste förtjänas. Universums undersökning Sveriges Bästa Arbetsgivare, där en organisations egna medarbetare betygsätter sin arbetsgivare, visar att medarbetarna på de fem högst rankade företagen är betydligt mer positiva till att rekommendera sin arbetsgivare till en vän jämfört med övriga företag.

Historiskt har stora arbetsgivare kunnat dominera och i viss mån kontrollera talangmarknaden och det som sägs om dem genom att investera stora summor i marknadsföringskampanjer och jobbannonser. Men sociala medier och nätverkssamhället har ändrat spelreglerna.

Transparens och öppenhet har blivit allt viktigare, och den enskilda individen har tillgång till allt mer information. I överflödet av valmöjligheter som vi numera ställs inför har vi blivit mer beroende av rekommendationer från någon vi litar på. Det gäller även när vi söker jobb.

Dina anställda är ditt varumärke
Tips och rekommendationer från bekanta har alltid varit viktiga i jakten på drömjobbet. Men nuförtiden sträcker sig våra nätverk mycket längre tack vare kanaler som LinkedIn och Facebook, vilket innebär att de personliga kontakterna har fått allt större betydelse.

Människor är mer benägna att söka jobb hos en arbetsgivare som har rekommenderats av någon de känner, och arbetsgivare har på så sätt blivit beroende av att medarbetarna fungerar som ambassadörer för organisationen. Att arbetsgivare använder sina egna anställda som marknadsförings och rekryteringskanaler är inget nytt. Skillnaden är att arbetet behöver göras mer systematiskt än tidigare i och med att varumärket till stor del har hamnat i medarbetarnas händer.

Internt engagemang avgörande
Att attrahera och behålla talanger har allt mer kommit att handla om internt engagemang. Arbetsgivare har tidigare lagt en stor del av sina resurser inom employer branding på externt varumärkesbyggande. Men i och med att många jobb tillsätts via kontakter – och att talanger i allt högre grad litar på familj och vänner samt bruset i sociala medier – så ökar behovet av intern employer branding.

Ett viktigt syfte med intern employer branding är naturligtvis att öka förmågan att behålla sina medarbetare genom att se till att de är nöjda med sina jobb. I vår undersökning Sveriges Bästa Arbetsgivare ser vi att personalomsättningen i hög grad påverkas av medarbetarnöjdheten. På frågan om deltagarna överväger att byta jobb inom det närmsta året svarade 10 procent av medarbetarna på de fem högst rankade företagen ja, 25 procent i totalgruppen och 36 procent, det vill säga mer än var tredje medarbetare, hos de fem lägst rankade företagen.

Men minst lika viktigt är att skapa ambassadörer, det vill säga entusiastiska medarbetare som sprider positiv information om arbetsgivaren i sina respektive nätverk. Föga förvånande är nöjda medarbetare avsevärt mer benägna att rekommendera sin arbetsgivare till andra. I undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare uppger hela 72 procent av medarbetarna på de fem högst rankade företagen att de skulle rekommendera sin arbetsgivare till en vän. Det kan jämföras med 39 procent för totalgruppen och endast 18 procent hos de fem lägst rankade företagen.

Från anställda till ambassadörer
Men hur gör man då för att få nöjda och engagerade medarbetare? För att medarbetarna ska bli verkligt engagerade behöver de känna att de är en del av något viktigt. I en tidigare artikel i HR & Leadership:Briefing har vi lyft fram behovet av att gå från ett ”employer brand” till ett ”employer stand”. Arbetsgivare behöver ta ställning och tydliggöra vad de står för, vilka värderingar de har och syftet med verksamheten i ett vidare perspektiv.

I synnerhet unga människor ser sitt jobb som en betydelsefull del av identiteten. De vill att arbetsgivarens vision, kultur och värderingar ska stämma överens med vilka de är som individer. Men vill man skapa ambassadörer krävs också förtroende. Arbetsgivare behöver visa att de litar på sina medarbetare, genom att helt enkelt våga låta dem stå för delar av kommunikationen externt. Genom att hela tiden agera utifrån sina värderingar och se till att alla medarbetare identifierar sig med företagets kultur säkerställer man att den bild de förmedlar är den avsedda. Arbetsgivare behöver också bli bättre på att skapa förebilder och aktivt använda sig av sina egna medarbetares nätverk för att rekrytera sina framtida stjärnor.

 

Källa: Universum