Drivkrafterna som förändrar spelreglerna i samhället och i arbetslivet

Thomas Nyberg

Vi befinner oss just nu i en utveckling där spelreglerna i samhället och på arbetsmarknaden snabbt håller på att förändras. Den digitalisering som nu sker av verksamheter och vår vardag skapar helt nya förutsättningar för både organisationer och för oss som individer. Den här artikeln sammanfattar de viktigaste drivkrafterna och vilka beteenden och förmågor vi behöver utveckla för att möta denna utveckling.

Drivkraft #1 Personliga arbetsverktyg

De nya arbetsverktygen som smarta mobiler, bärbara datorer, surfplattor och numera även wearables i kombination med utbyggnaden av mobil- och fibernät innebär att fler och fler jobb kan skötas oberoende av tid och rum. Vi kan i praktiken jobba för uppdragsgivare var som helst i världen oavsett var vi bor. Den ökande prestandan och lägre priser för dessa verktyg gör också att det är lättare att starta och driva företag, vilket ses som ett reellt jobbalternativ för allt fler. Gruppen frilansare och egenanställda förväntas öka under kommande år. Detta sammantaget förändrar hur organisationer behöver tänka runt sin kompetensförsörjning och hur arbetet organiseras i verksamheten. Idag när vi kan vara produktiva även utanför den fysiska arbetsplatsen blir värdet av att kontrollera människors arbetstid dessutom allt mindre.

Drivkraft #2 Tillgången till fria utbildningar, kunskap och information

Undersökningar visar att så mycket som 80 procent av allt lärande är informellt. Vi lär oss i huvudsak genom att fråga andra och söka information på egen hand. Framväxten av fria utbildningar via bland annat Moocs (Massive online open courses) gör att vi kan utbilda oss på egen hand när det passar oss. Allt fler kan idag ta del av den senaste kunskapen och forskningen inom de flesta områden. Samtidigt som detta öppnar upp nya möjligheter till kompetensutveckling och omskolning genom hela livet, så tappar samtidigt arbetsgivare allt mer kontrollen över lärandet. Behovet av att skapa effektiva självservicesystem för medarbetare och att mäta det informella lärandet ökar därför. Tillgången till information gör också att ledning, chefer och experter inte längre har samma informationsövertag eller monopol på strategisk kunskap. Som konsumenter och medarbetare är  vi mer pålästa än tidigare vilket innebär att vi ställer krav och förväntar oss delaktighet i beslut på ett annat sätt än tidigare.

Drivkraft #3 Människors sökande efter sammanhang och mening

Vi står idag inför ett antal globala utmaningar som behöver lösas: människans klimatpåverkan, mat-, vatten- och energiförsörjning, minska fattigdomen och klyftorna i samhället, förbättra hälso- och sjukvården, göra utbildning tillgänglig för alla och skapa trygga samhällen. Medvetenheten är stor hos människor idag om att dessa frågor behöver nya lösningar. Som konsumenter och som anställda söker vi i allt högre utsträckning organisationer, produkter och tjänster som är med och bidrar till dessa lösningar. Att ha en tydlig uppgift som organisation, som kopplar till någon av dessa utmaningar, blir därmed allt viktigare för att nå framgång affärsmässigt och på talangmarknaden.

Drivkraft #4 Digitalisering och teknik som möjliggör robotisering och automatisering

Det går knappast att underskatta betydelsen av den digitalisering och automatisering som sker inom bransch efter bransch. Vi ser ett skifte där digitala tjänster ersätter fysiska produkter. Ett tydligt exempel är våra mobiler som i ett slag har minskat efterfrågan på varor som fysiska kalendrar, telefonkataloger, busstidtabeller, kameror, ficklampor, dvd-spelare, cd-skivor och så vidare. Många affärsmodeller förändras nu från att sälja produkter till att sälja medlemskap och prenumerationer. Vi ser också ett annat skifte som innebär att det arbete som idag utförs av anställda i allt större utsträckning kommer att automatiseras eller skötas via datorer och mobiler. Bankärenden via mobilen/appar är ett tydligt exempel. Netflix och andra streamingtjänster som ersätter videobutiker är ett annat. Just nu experimenteras det på bred front med robotar som kan utföra mänskligt arbete – alltifrån gräsklippning och bilmontering till servering på kaféer.

Forskare vid Oxford University menar att knappt hälften av dagens arbeten kan ersättas av automatisering och robotisering inom en överskådlig framtid. Detta är framför allt en utmaning för samhället men också för arbetsgivare med ett allt mer omfattande omvärldsansvar.

Drivkraft #5 Sociala medier

Enligt Stiftelsen för internetinfrastrukturs senaste undersökning kring våra Internetvanor använder idag 72 procent av alla svenskar över 12 år sociala medier. Knappt hälften gör det dagligen. Via sociala medier bygger vi nätverk, umgås, söker information, marknadsför oss själva och söker jobb. Allt mer av detta görs dessutom via mobilen. Detta innebär att arbetsgivare idag behöver förstå och vara delaktiga i de sociala nätverken för att kunna hitta och attrahera rätt personer. Kompetensförsörjning skiftar därmed från att handla om rekryteringsannonser och kampanjer till att handla om långsiktigt relationsskapande i de medier där målgrupperna befinner sig. Det blir också allt mer intressant för en arbetsgivare att utvärdera kvaliteten på en kandidats sociala nätverk vid rekryteringar.

Behov av nya förmågor, lösningar och kompetenser:

Samhället

 • Ett utbildningssystem för livslångt lärande, omskolning och omställning
 • En arbetsrätt som möjliggör flexibel övergång mellan olika anställningsformer
 • Medveten fördelning av vinsterna från ökad produktivitet, automatisering och robotisering
 • Moderniserad syn på vad full sysselsättning och heltidsarbete innebär

Organisation

 • Tydliga värderingar som visar organisationens uppgift och bidrag till omvärlden
 • En affärs- och verksamhetsmodell som levererar ett tydligt värde och utnyttjar digitaliseringens möjligheter
 • Ge frihet till förnyelse och innovation
 • Förmåga att attrahera rätt personer, rätt resurser och samarbeten

HR

 • Använda ny teknik för lärande, rekrytering osv
 • Knyta kompetens till organisationen på många sätt, (fast, projekt, distans, outsourcing, partnerskap osv)
 • Säkra en tydlig kultur som attraherar internt/externt
 • Använd stordata och analysverktyg för att optimera insatser
 • Tillhandahålla effektiva självservicesystem för chefer och medarbetare

Ledare och chefer

 • Förmåga att sprida ledarskapet till alla
 • Kunna leda och skapa samhörighet på distans
 • Mångkulturell förmåga
 • Kunna leda team och tillfälliga arbetsgrupper
 • Kunna coacha och frigöra människors potential
 • Kunna förmedla mening och vision
 • Skapa miljöer för hälsa, motivation & energi
 • Förmåga att välja bort

Individ

 • Förmåga att tydliggöra de egna värderingarna och riktning
 • Förmåga att utveckla efterfrågade kompetenser genom hela livet
 • Förmåga att synliggöra sin kompetens
 • Förmåga att mobilisera resurser och kunskap i de personliga nätverken
 • Förmåga att lära nytt, ”lära av” och ställa om

 

Thomas Nyberg, chefredaktör HR&Leadership Briefing, Insightlab