Airbnb gör om sin HR-funktion till en ”Employee Experience”- avdelning

airbnb-office-1

På kundsidan pratar man sedan tidigare om vikten av att skapa rätt kundupplevelse. Det handlar om att skapa konkurrensfördelar genom rätt service, bemötande, miljö och helhetsupplevelse. En av de tydligaste trenderna inom HR-området just nu är att skapa rätt medarbetarupplevelse. Ett av de företag som på allvar anammat denna utveckling är förmedlaren av övernattningar – Airbnb som nyligen vann utmärkelsen ”Best place to work” av sajten Glassdoor.

Tidigare hade man som de flesta organisationer en mer traditionell HR-funktion med ansvar för frågor som rekrytering, utbildning och arbetsmiljö. Men den tillträdande personalchefen Mark Levy lyfte frågan i ledningsgruppen om skifta fokus till att arbeta med medarbetarupplevelsen på samma sätt som man sedan tidigare arbetat med kundupplevelsen. Mark Levy fick gehör för sitt förslag och är idag Head of Global Employee Experience på Airbnb.

Den nya avdelningen ansvarar för alla delar som handlar om medarbetare, miljö och kultur. Olika team ansvarar för lön och förmåner, lärande, rekrytering, talangutveckling, medarbetar-events, organisationsutveckling, fysisk arbetsmiljö, mat & dryck, och ett nytt brett område som täcker frågor om hållbarhet, omvärldsansvar och jämställdet – ”global citizenship, diversity and belonging”.

HR ingår i det nya, bredare uppdraget

Målsättningen är att spänna över hela kedjan, från den första kontakten med bolaget till anställning, utveckling och den mentala och fysiska upplevelsen av att arbeta för Airbnb. Mark Levy menar att det klassiska HR-arbetet ingår som en del i den totala medarbetarupplevelsen, men att uppdraget för den nya funktionen är mycket bredare.

Bottnar i bolagets värderingar och mission

Airbnb’s affärsidé, som nått stora framgångar över världen, är att koppla ihop personer som vill och kan hyra ut sina bostäder med de som behöver boende under längre eller kortare tid. Missionen är att alla ska kunna känna sig hemma var som helst i världen. Hur man behandlar sina medarbetare har alltid varit viktigt för grundarna av bolaget och en självklar del i företagets mission och värderingar. Man har ett uttalat syfte att skapa samma positiva upplevelse för medarbetarna som man vill göra för sina kunder. Genom detta vill man också öka medarbetarnas engagemang för missionen. För att lyckas med detta är man övertygad om att det börjar med att medarbetarna verkligen känner sig hemma på sin arbetsplats.

Arbetar integrerat med alla delar i organisationen

Airbnb har idag 2400 anställda jämfört med 650 för två år sedan. Sedan starten 2009 har man dubblat antalet anställda varje år vilket naturligtvis ställer enorma krav på alla delar av personalarbetet. Fokus ligger på kulturen, värderingar och beteenden. För att klara detta arbetar Employee Experience-gruppen väldigt integrerat med alla delar inom verksamheten inklusive ledningen. Alla beslut som fattas i organisationen utvärderas utifrån hur de kommer att påverka medarbetarna.

Fokus under 2016

”Growth by design”, man vill växa kontrollerat utan att tappa sin kultur och sitt uttalade fokus på att ha en mångkulturell organisation som återspeglar alla de marknader man verkar på.

Vad ingår i medarbetarupplevelsen?

Grunden är att länka samman affärsverksamheten, som ju handlar om boende i andra människors hem, genom att skapa en arbetsmiljö som också känns välkomnande och som hemma. En del i detta är den aktivitetsbaserade kontorsmiljön, där ledordet är ”belong anywhere”. Medarbetarna har inte några fasta platser utan arbetar där det passar för stunden med tillgång till mötesrum, tysta rum, caféer och öppna ytor för samarbete. Målsättningen är att skapa optimala förutsättningar för medarbetarna att kunna samarbeta och vara produktiva.

Den fysiska arbetsmiljön i centrum

På Airbnb är allt det som handlar om den fysiska miljön oerhört viktigt. Häri ingår också att ha ett eget team som servar personalen med mat och dryck. Detta är en del av kulturen och i allra högsta grad av medarbetarupplevelsen. Mark Levy menar att många organisationer endast ser dessa delar som kostnader, medan det är en del av kärnan av kulturen på Airbnb.

Det finns en affärsmässig drivkraft i botten

Att skapa en exceptionell medarbetarupplevelse handlar inte enbart om humana värderingar från ledningens sida. Utgångspunkten är också att engagerade och nöjda medarbetare för över den känslan i kontakterna med kunder. Man har också insett att hälsosamma måltider gör det lättare att vara fokuserad, engagerad och produktiv.

Medarbetarna är medskapare av miljön/upplevelsen

En av bolagets kärnvärderingar är ”entreprenörskap”, vilket man strävar efter att hela verksamheten ska genomsyras av. Ett sätt att åstadkomma detta är att involvera medarbetarna i saker som många organisationer väljer att lägga ut. Till exempel så är det medarbetarna själva som sköter cateringverksamheten. De är även med och ansvarar för att dekorera, designa och inreda mötesrummen.

Vad man erbjuder:

  • Hälsosam, organiskt odlad dryck och mat
  • Kunna ta med sig sina husdjur/hundar
  • Motsvarande 18.000 kr i resecheckar varje år att använda fritt för eget resande
  • Tid på välgörenhet, 4 timmar per månad och anställd
  • Varje kontor har en person som är ansvarig för samhällsengagemang och som letar fram möjligheter för de anställda att engagera sig
  • Pass med yoga och guidade meditationer
  • Tandläkare som kommer till kontoren varje månad
  • Medlemskap på lokala gym

Öppna och transparenta

En viktig komponent i företagsfilosofin är öppenhet och transparens. Från varje ledningsgruppsmöte lägger man exempelvis ut mötesanteckningarna så att de är tillgängliga för alla medarbetare. Samma sak gäller bolagets styrelsemöten där protokollen läggs ut i sin helhet förutom det som av juridiska skäl är konfidentiellt. Varje vecka har man en virtuell ”live”-sänding/möte från något kontor i världen där alla som vill kan delta. Man har också öppna möten med ledningen varje fredag med öppna diskussioner om verksamheten och ”frågor och svar”. Enligt Mark Levy är en hörnsten i kulturen att de anställda både upplever och kan vara med och påverka.

Har ett särskilt ”landing team” för att sprida kulturen

För att lyckas behålla och återskapa kulturen på de nya platser och länder där man öppnar verksamhet, har man ett särskilt ”landing team” som verkligen kan bolagets historia, värderingar och kultur. De är på plats upp till ett halvår vid etablering för att etablera kultur och arbetssätt och för att se till så att den nya enheten får rätt start.

Passar det för alla?

Är Airbnb’s personalfilosofi något som bara passar nya, snabbväxande företag? Mark Levy tror framför allt att denna modell passar organisationer där ledningen är mycket starkt engagerad i värderingar som handlar om personalen. Han tror dock att alla typer av organisationer skulle vinna mycket på att ta steg i denna riktning.

Källa: The Global Head Of Employee Experience At Airbnb On Why They Got Rid Of Human Resources; Forbes,