Automatiseringen leder till viktiga vägval för HR och ledningsgrupper

????????????????????????????????????????????????????????

Vi ser hela tiden nya exempel där teknik ersätter arbetsmoment som människor tidigare har utfört: alltifrån hur vi betalar i livsmedelsbutiken, checkar in på flygplatsen, tar ut pengar på banken, köper/säljer aktier, tar en kurs i redovisning och så vidare. En stor del av diskussionen kring automatiseringen har med viss rätt hittills handlat om att en stor andel av alla jobb riskerar att försvinna.

Enligt McKinsey är detta fel sätt att beskriva utvecklingen. Deras studier visar att det snarare är aktiviteter som automatiseras och att fokus istället behöver ligga på hur roller och processer behöver förändras och omformuleras för att dra nytta av den nya automerseringstekniken. De menar att det krävs en ökad förståelse inom följande fyra områden:

1. Automatisering av aktiviteter

I sin analys har konsulterna på McKinsey definierat 18 återkommande aktiviteter som ingår i de flesta yrken och roller. För varje aktivitet har man anayserat i vilken utsträckning den, med hjälp av dagens teknologi, kan automatiseras. Sedan har man matchat dessa resultat med 2 000 olika jobb. Deras slutsats är att cirka 45 procent av arbetsaktiviteterna kan automatiseras. Detta är dock inte detsamma som att 45 procent av alla jobb riskerar att försvinna.

2. Omvandling och omdefiniering av jobb och processer

Resultaten från McKinseys analys visar att det är färre än 5 procent av alla jobb som helt och hållet kan automatiseras. Runt 60 procent av alla yrken har en andel automatiseringsbara aktitiviteter som är 30 procent eller högre. Med andra ord, de flesta jobb kan med teknikens hjälp förändras, förenklas och utvecklas. Ett exempel man lyfter fram är sjukvården. Om den nya teknologin för diagnosticering används fullt ut i väntsalarna kommer läkare och annan  sjukvårdspersonals tid frigöras till insatser där de gör störst nytta. Den nya tekniken ger med andra ord stora möjligheter till kvalitetshöjningar.

3. Det handlar inte bara om låglöneyrken

Automatiseringen av aktiviteter påverkar i allra högsta grad även höglöneyrken och roller. McKinseys analys visar bland annat att cirka 20 procent av en VD:s tid kan frigöras med nya teknik – det handlar bland annat om tid som läggs på löpande operativa beslut, analysera ekonomiska rapporter, eller att förbereda uppdrag som ska delegeras.

4. Nya möjligheter för kreativitet, service och mening

Förmågor som kreativitet och att läsa av andra människors sinnesstämning är något som är svåra att automatisera. En intressant iakttagelse från McKinseys analys är att endast 4 procent av alla arbetsaktiviteter kräver kreativitet i någon större utsträckning. Vidare är det 29 procent av jobbaktivieteterna som kräver förmågan att läsa av känslor och sinnesstämningar hos omgivningen. De ansvariga för studien konstaterar att dessa resultat förvisso är något alarmerande i sig, men att de också visar på att det finns en stor potential i att låta teknik ta över uppgifter som inte kräver specifikt mänskliga förmågor och istället utveckla de delar som innebär utveckling, innovation, service och kvalitet i de mänskliga mötena som så många verksamheter är beroende av.

Ett vägval för ledningsgrupper

McKinseys slutsats är att automatisering innebär stora möjligheter för progressiva ledningsgrupper att skifta verksamheten i en riktning som innebär att mer värde skapas för både kunder och medarbetare. Den intressanta frågan för HR och företagsledningar är om man utnyttjar automatiseringstekniken för att ytterligare rationalisera och minska antalet anställda eller om man använder den frigjorda arbetstiden till att utveckla en verksamhet som erbjuder värde och  mening på en ny nivå.

Thomas Nyberg

Källa: http://www.mckinsey.com//Insights/Business_Technology/Four_fundamentals_of_workplace_automation?cid=digital-emlaltmkq-mck-oth-1511